Instalace

Instalační soubor programu stáhneme ze stránek www.lpsdesigner.cz a spustíme jej. Program se rozbalí a zahájí instalační proceduru. Během ní je třeba pouze odsouhlasit licenční podmínky, jinak stačí klikáním na tlačítko „další“ projít až ke konci instalace a všechny dotazované nastavení ponechat na implicitních hodnotách.

Registrační kód (který dostanete e-mailem po zaplacení licenčního poplatku) zadáme po spuštění programu – podle pokynů na obrazovce. Při zadávání kódu do příslušného okna zkontrolujeme, zda jsme připojeni k internetu a že zadáváme pouze správná čísla, žádné mezery ani jiné znaky navíc. Po úspěšné registraci můžeme ihned začít pracovat.


Postup práce

Po spuštění programu kliknutím na ikonku se otevře úvodní strana se sedmi tlačítky v záhlaví. Postupujeme zleva doprava, vždy vyplníme příslušná data v daném okně a klikneme na v pořadí další tlačítko.

Při zadávání parametrů v dalších oknech buď přímo vyplníme požadovanou hodnotu (počet bouřkových dnů, rezistivitu půdy, rozměry apod.) nebo klikneme na šipku vpravo od zadávacího okna a vybereme z nabídky (ta je převzata z normy ČSN EN 62305-2). Okamžitě po zadání údaje program přepočítá hodnoty jednotlivých složek rizik (pokud už má dostatek zadaných hodnot). Vliv zadané hodnoty na výsledná rizika vidíme v grafickém i číselném vyjádření v pravé dolní části okna celou dobu práce s programem. Postupně vyplňujeme požadované hodnoty v jednotlivých oknech, které odpovídají jednotlivým tematickým okruhům normy.


Projekt

V úvodu založíme nový projekt, nebo otevřeme existující. Při založení nového projektu se vynulují všechny hodnoty. Po skončení práce ( nebo i v průběhu) můžeme program v tomto okně uložit na libovolné místo a pod libovolným jménem (mimo použití speciálních znaků).

V závěru práce na daném projektu si můžeme vytisknout protokol se všemi vstupními i výstupními daty.


Budova

V tomto okně zadáme hodnoty související s chráněnou budovou a její polohou.

Zadáme rozměry, roční počet bouřkových dnů (na základě izokeraunické mapy), činitel polohy (popisuje bezprostřední okolí objektu do vzdálenosti trojnásobku výšky objektu), označíme typ stavby podle výběru. Dále vyplníme parametry potřebné k ocenění ztrát ve stavbě: předpokládaný počet lidí , očekávaný počet uživatelů služeb, celková ekonomická resp. kulturní hodnota stavby.


Přilehlé budovy

Přilehlé budovy jsou všechny budovy, které jsou spojeny s chráněnou budovou kovovou instalací – vedením nn, telefonu, datovým kabelem, optickým kabelem s kovovým pláštěm, vodovodním potrubím apod. (např. trafostanice, vrátnice napájená z chráněné budovy apod.)

Pokud takové budovy existují, klikneme na tlačítko ”přidat” a nově vytvářené budovy pojmenujeme. Po přidání se název nové budovy objeví v seznamu – vybereme jej kliknutím a zadáme rozměry a činitel polohy podobně jako u chráněného objektu.

V případě že danou přilehlou budovu nechceme mít v seznamu přilehlých budov – označíme ji a klikneme na tlačítko odebrat (tato operace je nevratná).


Inženýrské sítě

Zde zadáme všechny metalické instalace vstupující do objektu (vedení nn, telefonu, KTV, kovové potrubí vody a plynu apod.).

Klikneme na tlačítko „přidat vedení“, objeví se okénko pro zadání názvu vedení – ten buď vybereme z nabídky, nebo zvolíme vlastní, zadáme počet sekcí a klikneme na OK. Pak kurzorem označíme příslušné vedení a postupně jeho jednotlivé sekce a zadáme jejich vlastnosti a činitele prostředí a polohy.

Vedení můžeme rozdělit na libovolný počet sekcí podle toho jak se mění jeho charakter (kabelové, venkovní vedení), nebo jiná vlastnost (činitel polohy a prostředí). Na sekce rozděluje vedení i transformátor VN/NN s dvěma izolovanými vinutími.

V případě, že popisované vedení končí (prochází) v přilehlé budově, zaškrtneme políčko s tímto označením a vybereme z nabídky příslušnou přilehlou budovu z těch, které jsme zadali v předchozím kroku.

Pro editaci parametrů dané vedení a následně sekci vybereme ze seznamu.

Nejdříve zvolíme typ vedení venkovní, nebo podzemní. U venkovního zadáme jeho výšku nad zemí, u podzemního (kabelového) zadáme rezistivitu půdy a typ stínění. V případě, že je stínění pospojeno s hlavní přípojnicí ekvipotenciálního pospojení, označíme toto políčko. Zadáme délku vedení a v případě, že na začátku popisované sekce je dvouvinuťový transformátor VN/NN, zaškrtneme dané políčko. Nakonec vybereme z nabídky činitel prostředí, kterým dané vedení vede a činitel polohy.

Postupně popíšeme všechna vedení a všechny jejich sekce. Po označení kurzorem můžeme příslušné vedení odebrat ( je to nevratná operace) – to je třeba provést například pokud chceme změnit počet sekcí daného vedení – je nutné jej odebrat a vytvořit znovu.


Parametry a opatření

V tomto okně popíšeme ochranná opatření zvlášť pro venkovní zónu a zvlášť pro vnitřní zónu. V případě, že chráněnou budovu můžeme rozdělit na několik vnitřních zón s odlišnými parametry, můžeme i ochranná opatření volit podle charakteru té které zóny, nemusíme tyto opatření rozšiřovat na celý objekt, a tím můžeme podstatně ušetřit.

U vnější zóny určíme opatření proti dotyku s nebezpečným napětím a proti krokovému napětí. Toto riziko ovlivňuje i charakter povrchu kolem budovy, který vybereme z nabídky. V dalším kroku určíme třídu vnější ochrany před bleskem. V případě, že z konstrukčních prvků (např. armovacího železa) byla vytvořena stínící síť, zaškrtneme toto políčko a vyplníme šířku oka sítě. Nakonec zadáme parametry tzv. prvního stupně ochrany před přepětím – svodičů bleskových proudů (samostatně pro každé vedení).

Pomocí tlačítka přidat přidáme příslušný počet vnitřních zón (pokud nechceme stavbu rozdělovat na zóny, přidáme pouze jednu vnitřní zónu, jejíž parametry budou uvažovány pro celou stavbu). Poté je postupně označíme a zadáme jejich parametry: typ podlahy a případné stínění zóny (podobně jako u výše zmíněné vnější zóny). Vybereme z nabídky stupeň rizika požáru a typ zvláštního rizika, který se týká hlavně obtížnosti evakuace a možnosti paniky při ní, a případného ohrožení okolí, které by hrozilo při poškození a požáru chráněné budovy. Následně vybereme pomocí tlačítka přidat ty systémy, které se v dané vnitřní zóně vyskytují. Program nabízí z vedení vstupujících do chráněné stavby. Pro každý systém pak po jeho označení kurzorem zadáme výdržné impulzní napětí, osazení koordinovanými přepěťovými ochranami SPD a typ a způsob vedení kabeláže. Osazení SPD navazuje na zadání SPD u venkovní zóny, proto je v nabídce „žádná koordinovaná ochrana“ , nebo „koordinovaná ochrana“ navazující na první stupeň zadaný u venkovní zóny.Ztráty


Tato část je nejnáročnější z hlediska získání adekvátních vstupních dat. Nejdříve označíme, zda budeme ztráty zadávat pro celou stavbu, nebo pro každou zónu zvlášť. V případě zadávání po zónách označíme příslušnou zónu a zadáme parametry pro každý typ ztráty. Označíme, zda příslušný typ ztráty v dané zóně může vzniknout i následkem poruchy vnitřních systémů. Dále označíme, zda budeme počítat s typickými hodnotami, nebo budeme zadávat parametry pro výpočet ztrát, nebo přímo zadáme hodnotu ztrát získanou jiným způsobem. Vybereme v pravé části sekce původ způsobené ztráty a pak zadáme číselné parametry týkající se vybraného původu. Následně vybereme další původ ztráty a znovu zadáme číselné parametry.

Po popsání všech škod podle různých způsobů vzniku vybereme v horní části okna další zónu a postup opakujeme.


Výpočet rizika


Toto okno zobrazuje výsledek výpočtu – hodnoty součásti jednotlivých rizik. V dolní části klikneme na tlačítko příslušného rizika a jeho součásti se nám pak zobrazí.


Součásti rizika podle zdroje škody:


- údery do stavby:

RA...součást rizika (úraz živých bytostí)

RB...součást rizika (hmotná škoda)

RC...součást rizika (porucha vnitřních systémů)

- údery v blízkosti stavby :

RM...součást rizika (porucha vnitřních systémů)

- údery do připojené inženýrské sítě:

RU...součást rizika (úraz živých bytostí)

RV...součást rizika (hmotná škoda)

RW...součást rizika (porucha vnitřních systémů)


- údery v blízkosti připojené inženýrské sítě:

RZ...součást rizika (porucha vnitřního systému)

Součásti rizika podle místa úderu blesku:


RD...riziko pro stavbu následkem úderu do stavby

RI...riziko pro stavbu následkem úderu, které stavbu nezasáhnou


Součásti rizika podle typu škody:


RS...riziko následkem úrazu živých bytostí

RF...riziko následkem hmotných škod na stavbě

RO...riziko následkem poruchy vnitřních systémů


Výsledná rizika:

R1...riziko ztrát na lidských životech ve stavbě................přípustná hodnota 10-5

R2...riziko ztráty veřejné služby ve stavbě.......................přípustná hodnota 10-3

R3...riziko ztráty kulturního dědictví ve stavbě.................přípustná hodnota 10-3

R4...riziko ztráty ekonomických hodnot ve stavbě...........přípustná hodnota 10-3


Pokud riziko překročí přípustnou hodnotu, musíme přijmout dodatečná ochranná opatření. Podle místa a cesty působení blesku pak volíme cíleně ochranná opatření. Jakmile je zadáme uvidíme v pravé části obrazovky změnu, kterou způsobí na jednotlivé součásti rizika a oceníme tak okamžitě efektivitu tohoto opatření. Velice rychle tak dojdeme k cíli: ekonomicky efektivně docílíme snížení rizika z blesku na přípustnou úroveň.