Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit nákres půdorysu budovy a dosáhnout tak přesnějších výsledků než při pouhém hrubém zadání výšky, šířky a délky.

Základní postup:
- vytvoření půdorysu budovy
- nastavení výšky jednotlivých bodů v nákresu
- spuštění výpočtu plochy

Důležité klávesové zkratky:
CTRL: Držením klávesy CTRL deaktivujete implicitní zaokrouhlování úhlů při kreslení.

(Následuje podrobný popis jednotlivých prvků)

Obsah:

Základní přehled ovládacích prvků
Kreslení:
Navazující úsečky
Obdélník
Elipsa
Půlkruh
Kruh
Typický tvar
Úpravy:
Výběr tvaru
Výběr bodů
Otáčení
Posun

Výpočet plochy

Příklady:
Věžičky či výtahové šachty na střeše
Kuželovité tvary
(Všechny zobrazované hodnoty jsou v metrech.)


Pomocí tohoto nástroje můžete vytvořit libovolný mnohoúhelník nebo lomenou čáru (například hřeben střechy). Po výběru nástroje kliknutím do oblasti nákresu umístíte první bod tvaru, dalším klikáním umísťujete další body. Kliknutím pravým tlačítkem myši umístíte poslední bod a ukončíte tvorbu tvaru. Vytváření můžete ukončit také kliknutím na první bod - uzavřením mnohoúhelníku, nebo stiskem klávesy Esc (v tom případě se poslední bod již nepřidá).
V průběhu tvorby se zobrazuje úhel mezi posledními dvěma hranami a délka aktuálně přidávané hrany. Úhel je automaticky zaokrouhlován na desítky, držením klávesy CTRL toto zaokrouhlování vypnete a je možné zakreslit libovolný úhel.


Obdélník

Po výběru nástroje obdélník prvním kliknutím do oblasti nákresu umístíte první vrchol obdélníku a následně druhým kliknutím protější vrchol.


Elipsa, kruh, půlkruh

Tvorba elipsy začíná nakreslením úsečky - hlavní osy elipsy a následně určením délky vedlejší osy elipsy.
Obdobným způsobem se tvoří kruh a půlkruh.


Typický tvar

Tlačítkem Typický tvar otevřete okno s možností výběru několika základních typů půdorysů.
Po výběru jednoho z nich můžete zadat konkrétní rozměry. Rozměr může být i nulový - například na tomto obrázku vytváříme budovu s trojúhelníkovým štítem:
Po zadání všech rozměrů klepnutím na tlačítko OK uzavřete okno. Kliknutím do oblasti nákresu typický tvar umístíte.


Výběr tvaru

Tvary můžete vybírat kliknutím na jejich hranu popřípadě poblíž hrany nebo bodu. Vybraný tvar je modře zvýrazněn, lze vybrat vždy jen jeden. Po výběru nakresleného obdélniku lze v dolní části nástrojového okna upravit jeho výšku, šířku a pozici. Podobně lze po výběru nakresleného typického tvaru tlačítkem na nástrojové liště znovu otevřít okno s jeho rozměry a upravit je.Výběr bodů

Vybrat můžete i více držením klávesy SHIFT a klikáním na jednotlivé body. Po výběru bodů lze v dolní části nástrojového okna nastavit jejich výšku (vždy uvažována jako výška od země). V případě elipsy, kruhu a půlkruhu se tak nastaví výška celého tvaru. U typických tvarů nelze vybírat jednotlivé body, výška se nastavuje spolu s ostatními parametry ve speciálním okně (viz výběr tvaru ).


Otáčení

Otáčet je možné jakýmkoliv objektem, nejprve je třeba jej vybrat a pak kliknout na nástroj Rotace. Následně při stisknutí a držení levého tlačítko myši kdekoliv v oblasti nákresu lze pohybem kurzoru otáčet tvarem. Při otáčení se zobrazuje úhel otočení oproti původní poloze, otáčení je implicitně odstupňováno po 10°, pro přesnější natočení můžete tuto funkci deaktivovat držením klávesy CTRL.


Posun tvarů

Posun probíhá podobně jako otáčení, při držení levého tlačítka pohybem myši pohybujeme objektem.


Výpočet plochy

Po nakreslení půdorysu a zadání výšek bodů je třeba vypočítat (popřípadě po úpravách přepočítat) sběrnou plochu nakreslené budovy. Výpočet může trvat delší dobu, spouští se proto zvláštním tlačítkem v nástrojovém okně (viz Základní přehled ovládacích prvků ). Po stisku tlačítka jste požádání o kontrolu označení zastavěných a nezastavěných ploch. Plochy uvažované programem jako nezastavěné jsou v nákresu vytečkovány, naopak plochy zastavěné zůstávají bílé. Pokud je to třeba, kliknutím do některé z ploch (ohraničené vždy hranami nakreslených tvarů popřípadě hranicí nákresu) tuto přepnete z volné na zastavěnou a naopak (překreslení může chvíli trvat). Když jsou všechny plochy označeny správně, pokračujte ve výpočtu opět stisknutím tlačítka v nástrojovém okně. Po dokončení výpočtu se zobrazí okno se zprávou a Vy můžete kreslící okno zavřít a pokračovat v zadávání dalších údajů projektu.


Věžičky či výtahové strojovny na střeše

Nejprve nakreslíme základní budovu a následně vytváříme případné další tvary na střeše. Pro jejich přesné umístění si můžeme pomoci dočasně nakreslenými úsečkami (viz obrázek). Pak je už jen při zadávání jejich výšky nezapomenout na to, že jde o výšku od země (a ne od vršku střechy).Kuželovité tvary

Nakreslíme základnu (kruh), určíme výšku základny a následně nakreslíme několik úseček ze základny do středu kruhu (standardně stačí 4, případně více pro větší přesnost). Nastavíme výšku středového bodu (vrchol kužele) a u každé úsečku ještě výšku bodu ležícího na základně kužele (stejnou jako výšku základny kužele).